اطلاعات مدیران اطلاعات مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارتماس

شماره فکس

پست الکترونیک

سید مرتضی حسینی

رئیس فرودگاه

011-52322206

011-52323116

M.Hosseini@airport.ir

محمد حلاج

معاون عملیات هوانوردی 011-33718014 011-52323116 M.Halaj@airport.ir

فرهاد عالی فکر

معاون عملیات فرودگاهی

011-33718013

011-52323116

Falifekr@airport.ir