بیانیه ماموریت /اهداف بیانیه ماموریت /اهداف

بیانیه ماموریت های اصلی  فرودگاه شهدای نوشهر

* ارائه خدمات ناوبری هوایی در فضای کشور و فرودگاهها به پروازها
سایر ماموریتهابه تبع ماموریتهای اصلی:
* طراحی، تجهیز و کنترل مسیرهای هوایی کشور و هدایت هواپیماها در آنها
* نصب و نگهداری تجهیزات و دستگاههای ارتباطی،ناوبری و نظارتی مدیریت ترافیک هوایی
* نصب و نگهداری تجهیزات عملیات فرودگاهی در بخشهای زمینی و هوایی فرودگاهها

* ارائه ارتباط ایمن و مبادله سریع پیامها و اطلاعات هوانوردی