نمایش محتوا نمایش محتوا

سازمان هاي مستقر در فرودگاه

1-سپاه حفاظت هواپیمائی

2- پلیس فرودگاه

3-سوخت گیری هواپیمائی

4 -هواشناسی

5 - شرکت هواپیمائی آسمان